Een recreatieve vereniging voor Loodsen
en hun gezinsleden.

Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 06/06/2010, N. 16427, (10682) blz. 8577,

zoals gewijzigd door de gecoördineerde statutenwijziging van 21 december 2005

Statutenwijziging bij beslissing van algemene vergadering d.d. 12/01/2009


TITEL I. - Naam, zetel, doel, duur


Artikel 1. Naam


De vereniging werd opgericht op 26/10/59 als Sport- en ontspanningsclub voor Staatsrivierloodsen. De statuten werden aangepast op 12/01/60 ( art. 1,4,5,7,9,11,& 12) en 28/01/88 ( art. 1 -20 en bijvoeging art. 21-29).


De vereniging wordt genoemd « Loodsen Sportvereniging » en is een vereniging zonder winstoogmerk. Als afkorting zal gelden « LSV vzw ».


Artikel 2. Zetel


De zetel van de vereniging is gevestigd Italiëlei 74, 2000 Antwerpen. Deze zetel valt onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.


De zetel mag enkel na beslissing van de algemene vergadering overgebracht verplaatst worden binnen de landsgrenzen.


Artikel 3. Doel


De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de vriendschap en solidariteit onder de leden door:


-         de beoefening van verschillende sporten mogelijk te maken.


-         het inrichten van feesten, culturele activiteiten, samenkomsten, uitstappen enz.

Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.


Zij zal alle onroerende goederen die tot het verwezenlijken van haar doel nodig zijn mogen bezitten, hetzij in eigendom, hetzij in leasing of soortgelijke rechten.


Artikel 4. Duur


De vereniging is voor onbepaalde duurtijd opgericht. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.


TITEL II. - Lidmaatschap, aanneming, ontslag, verplichtingen van de Leden


Artikel 5. Lidmaatschap


Het minimum aantal leden is vastgelegd op vier ( 1), en is omvat 2 soorten leden:


1.      Effectieve leden:


a)      alle loodsen van de Vlaamse Gemeenschap, spruitend uit het loodsenkader. De aansluiting der effectieve leden geschiedt bij eenvoudige aanvraag en dient aanvaard door het Bestuur.


b)     de op rustgestelde loodsen van de Vlaamse Gemeenschap.


2.      Toegetreden leden: die personen die deel uitmaken van de LSV vzw als sympathisanten. Zij moeten door twee effectieve leden voorgesteld worden en door het Bestuur worden aanvaard. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden gespecificeerd in het huishoudelijk reglement.


(1) Aantal bestuurders is één lager dan het aantal leden


Artikel 6. Ereleden


ERELEDEN zijn personen wier lidmaatschap betracht wordt met het doel de prestige van de LSV vzw te verstevigen en die door het Bestuur als dusdanig aangenomen zijn; zij zijn geen lidgeld verschuldigd.


Artikel 7. Aanneming


Iedere loods, gepensioneerde loods en loods in stage is aangenomen op eenvoudig verzoek en op voorwaarde dat het lidgeld betaald wordt.


Iedere loods in stage is geen lidgeld verschuldigd.


Artikel 8


Leden die vrijwillig ontslag nemen uit de vereniging, en leden die wegens niet betalen van hun bijdrage als ontslagnemend worden beschouwd, kunnen terug als lid worden aangenomen op eenvoudig verzoek en betaling van het volledig lidgeld van het lopende jaar.


Artikel 9 Ontslag


De ontslagnemingen en uitsluitingen van leden geschieden op wijzen door artikel 12 van de wet van 21 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, bepaald:


« Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. Onverminderd artikel 2, eerste lid, 5°, kan een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, worden geacht ontslag te nemen ».


De bijdrage waarvan sprake in artikel 12, eerste lid van de wet, dient betaald uiterlijk voor 1 april van het lopend jaar.


Artikel 10


De ontslaggevende of uitgesloten leden, evenals de erfgenamen van het overleden lid hebben hoegenaamd geen recht op het kapitaal van de vereniging. Zij kunnen het bedrag van de bijdragen gestort door hen of door hun lastgevers niet terugeisen. Zij kunnen noch opgave of voorlegging van rekeningen, noch plaatsing van zegels, noch inventaris eisen of vorderen.


Artikel 11 Verplichtingen


Elk lid is verplicht de richtlijnen op te volgen die door de raad van bestuur worden gegeven en door de algemene vergadering werden goedgekeurd.


Elk lid is verplicht de bijdrage te betalen. Het bedrag van de bijdrage der leden wordt door de raad van bestuur voorgesteld en moet jaarlijks door de algemene vergadering goedgekeurd worden.


De bijdrage mag de EUR 500 per jaar niet overschrijden.


Titel III - Bestuur, dagelijks bestuur


Artikel 12 Bestuur


De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste 3 en maximum 12 leden. De algemene vergadering bepaalt uit hoeveel leden de raad van bestuur bestaat. De leden van de raad van bestuur worden verkozen door de algemene vergadering uit de effectieve leden. De bestuurders zijn te allen tijde door de algemene vergadering afstelbaar. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.


De uittredende leden zijn herkiesbaar.


Niemand mag gedurende meer dan 4 jaar in de raad van bestuur zetelen zonder herkozen te worden.


Artikel 13


De raad van bestuur kiest onder zijn leden een uitvoerend comité bestaande uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester.


De andere leden van de raad van bestuur zetelen als gewone bestuurders.


Artikel 14 Dagelijks bestuur


Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de secretaris.


Artikel 15


De raad van bestuur vergadert in het lokaal na bijeenroeping door de voorzitter of door drie leden van deze raad en minstens eenmaal per semester. Hij mag slechts uitspraak doen indien de meerderheid zijner leden aanwezig is. Zijn beslissingen worden getroffen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger beslissend.


Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris bewaard in een notulenregister dat ter inzage van de leden zal zijn die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in Artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. Voor derden geldt dit inzagerecht niet. De uittreksels die men er van moet geven, hetzij in rechte, hetzij elders, worden getekend door de voorzitter of door twee bestuursleden.


Artikel 16


De raad van bestuur heeft onder zijn bevoegdheden al de handelingen die behoren tot het bestuur van de vereniging.


In die zin kan hij alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift geven of eisen; alle in bewaargevingen doen en ontvangen; alle roerende en onroerende goederen verkrijgen of verwisselen, evenals huren of verhuren, zelfs voor langer dan negen jaar, alle private of officiële subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen; alle legaten en giften aanvaarden en ontvangen; de vereniging vertegenwoordigen in alle rechtbanken.


Voor alle andere handelingen als de raad van bestuur volgens goedkeuring der in algemene vergadering bijeengekomen leden handelen. De raad van bestuur benoemt eveneens hetzij zelf, hetzij bij opdracht, al de agenten, bedienden en leden van het personeel der vereniging en stelt ze af, bepaalt hun werkzaamheden en bezoldiging of vergoeding.


Artikel 17


De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur der vereniging in opdracht geven, met het gebruik van de maatschappelijke handtekeningen aan dit bestuur verbonden, aan één of meer bestuurders gekozen onder de leden en van wie hij de bevoegdheid en de eventuele bezoldiging vaststelt.


De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur der vereniging ook in opdracht geven van het uitvoerend comité.


Hij kan evenzo alle bijzondere bevoegdheden aan om het even welke mandataris zijner keuze opdragen.


Artikel 18


Voor al de andere akten dan deze die vallen onder het dagelijks bestuur of waarvoor bijzondere opdracht werd gegeven, volstaan, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd weze tegenover derden, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, zonder dat deze van enige beraadslaging, machtiging of bijzondere machtiging moeten doen blijken.


Artikel 19


De rechtsvorderingen, én als eiser én als verweerder, worden ingesteld of verdedigd uit naam van de vereniging door de raad van bestuur op vervolging en benaarstiging van de voorzitter.


Artikel 20 Tegenstrijdig belang


Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voordat de raad van bestuur een besluit neemt.


De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en stemming over de algemeenheid waarop het betrekking heeft.


Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.


Artikel 21 Bekendmakingsvereisten


De akten van benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de personen gemachtigd de VZW te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door de neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en door publicatie van een uittreksel ervan in het Belgisch Staatsblad.


TITEL IV – Algemene vergadering


Artikel 22


De algemene vergadering is het soevereine gezag van de vereniging. Tot haar uitsluitende bevoegdheden zijn voorbehouden :


1° wijziging aan de statuten van de vereniging;


2° benoeming en ontslag van de bestuurders;


3° benoeming en afzetting van een commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;


4° kwijting aan bestuurders en commissarissen;


5° goedkeuring van begrotingen en rekeningen;


6° ontbinding van de vereniging;


7° uitsluiting van leden;


8° omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;


9° al de beslissingen die de grenzen overschrijden van de wettelijke bevoegdheid die aan de raad van bestuur is opgedragen of telkens wanneer de statuten dit vereisen, bijvoorbeeld: aansluiting van nieuwe leden (Artikel 7)


Artikel 23


Er moet ten minste elk jaar één algemene vergadering worden gehouden in de loop van het eerste kwartaal. Een buitengewone vergadering kan gehouden worden telkens als het belang der vereniging het eist. Zij moet gehouden worden wanneer ten minste één tiende der leden het aanvraagt per gezamenlijk aangetekend schrijven aan de raad van bestuur, en dit binnen de maand na het ontvangen van dit schrijven.


Elke vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid op de bijeenroepingbrief.


Al de leden moeten er toe uitgenodigd worden. De ereleden hebben geen stemrecht, maar kunnen de algemene vergadering bijwonen als waarnemer.


Artikel 24


De bijeenroepingen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door minstens twee bestuurders gedaan hetzij mondeling, hetzij per gewone zendbrief, hetzij per e-mail,hetzij per fax, tenminste acht kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering, waarbij de dag van de verzending wordt meegeteld en de dag van de algemene vergadering niet wordt meegeteld. In geval van schriftelijke oproeping, wordt deze oproeping en ondertekend in naam van de raad van bestuur door de voorzitter of de secretaris.


De bijeenroepingen bevatten de dagorde.


De vergadering mag slechts de hierop vermelde punten behandelen, tenzij ten minste één tiende van de effectieve leden, mits voorafgaandelijk schriftelijk bericht aan de raad van bestuur, een bijkomend punt wenst ter sprake te brengen.


Artikel 25


De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis van deze, door de secretaris.


In uitzonderlijke gevallen kan de vergadering voorgezeten worden door een ander lid van de raad van bestuur die daartoe door de voorzitter speciaal gemachtigd werd.Artikel 26


Elk lid heeft het recht aanwezig te zijn op, en deel te nemen aan de vergadering, hetzij persoonlijk, hetzij door tussenkomst van gelijk aangeduide mandataris, die zelf lid is, die hiertoe een schriftelijke volmacht heeft ontvangen. Geen mandataris mag echter over meer dan drie volmachten beschikken.


Artikel 27

Enkel de effectieve leden hebben gelijk stemrecht op de Algemene Vergadering. Ieder beschikt over één stem.


De afwezige leden kunnen, door tussenkomst van hun mandataris, hun stem uitbrengen.


Artikel 28


In algemene regel, behalve wanneer statuten of dwingende wettelijke bepalingen anders voorzien, is de vergadering geldig samengesteld, welke ook het getal der aanwezige leden of vertegenwoordigde leden zij. Haar beslissingen worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.


Een wijziging van statuten vereist een quorum

Met quorum (Latijn; letterlijk: het waarvan) wordt het minimum aantal personen of leden bedoeld dat aanwezig moet zijn om stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen. Bij verenigingen kunnen leden soms (vol)machtigingen geven aan andere leden wanneer zij niet zelf bij de algemene ledenvergadering aanwezig kunnen zijn, om zo alsnog het quorum te kunnen halen.


van twee derde aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Indien op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De termijn tussen de eerste en de tweede vergadering dient ten minste 15 dagen te bedragen.


Zowel een eerste als een tweede vergadering kan geldig beslissen over een statutenwijziging met twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, voor zover de statutenwijziging geen betrekking heeft op het doel of doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht. In dit laatste geval is een vier vijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist.


Artikel 29


Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.


Voor derden geldt dit inzagerecht niet. Zij krijgen kennis van de beslissingen op de door de wet voorziene wijze.


Die uittreksels worden gegeven aan elk lid die het aanvraagt, mits deze zijn wettig belang doet blijken.


Artikel 30


De beslissingen van de algemene vergadering worden aan de afwezige leden bekendgemaakt door aanplakbrieven of anders.


TITEL V - Begrotingen, rekeningen


Artikel 31


Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt 31 december.


Jaarrekening en begroting worden door de raad van bestuur onderworpen aan de goedkeuring van de jaarlijkse gewone algemene vergadering van het eerste kwartaal.


Artikel 32


De algemene vergadering stelt 1 commissaris aan voor het nazien en goedkeuren der rekeningen.


TITEL VI. - Ontbinding, vereffening


Artikel 33 Ontbinding


In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering één of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.


Artikel 34


In elk geval van ontbinding, hetzij vrijwillig of gerechtelijk, op welk ogenblik zij zich ook voordoet, wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na vereffening der schulden en het aanzuiveren der lasten, besteed aan een vereniging met gelijk doel en voorwerp als deze van de huidige vereniging, hetwelk door de algemene vergadering wordt aangeduid. Bij gebrek aan een beslissing van de algemene vergadering wordt het actief verdeeld volgens de bepalingen van artikel 22.


Artikel 35 Vereffening


Bij ontstentenis van een vereniging of organisatie met een gelijk doel en voorwerp van de huidige vereniging zal, in toepassing van artikel 19 en van de intenties van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, het netto-actief toegewezen worden aan een vereniging met een gelijkaardig of sociaal doel, dat aanverwant is aan de doelstellingen van de huidige vereniging.


Alle beslissingen betreffende de ontbinding, vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de wettelijke bepalingen.


TITEL VII. – Varia


Artikel 36


LSV vzw ontzegt zich alle inmenging in politieke, religieuze, wijsgerige, taalkundige, syndicale en persoonlijke aangelegenheden.


Haar kleuren zijn blauw en wit.


Artikel 37


Een huishoudelijk reglement kan de bepalingen van deze statuten aanvullen. Het zal ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd bij gewone meerderheid van stemmen.


Artikel 38


Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en haar uitvoeringsbesluiten toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake.


Antwerpen,               

Maatschappelijke zetel van de Loodsen Sport Vereniging vzw.

Italiëlei 74, 2018 Antwerpen


Statuten